AKTUALNOŚCI PUBLIKACJE AUDYCJE ANKIETY PRAWO GMO INNE Wrzesień 19 2021 07:21:29
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
AUDYCJE
ANKIETY
PRAWO
GMO
INNE
Kontakt
AKTUALNOŚCI
Ta strona może używać cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, opuść tę stronę.


UWAGA ! TZW. "DOBRA ! ... ZMIANA" RÓWNIEŻ CHCE NAM ZABRAĆ ZIEMIE !

Aktualność z dnia 25-09-2017
Będą nowe zasady scalania gruntów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Zaproponowane w nim zmiany mają doprowadzić do zwiększenia liczby postępowań scaleniowych. Postulowany przez marszałków województw poziom postępowań scaleniowych to 40 000 ha gruntów rocznie. Proponowane zmiany przyczynią się głównie do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych, w tym głównie do ich przyspieszenia. Zmiana definicji scaleń gruntów będzie prowadzić do bezpośredniego powiązania instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego. Zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do pokrywania kosztów wykonania scaleń i wymian gruntów oraz po scaleniowego zagospodarowania nie tylko w związku z budową autostrad, ale także dróg ekspresowych oraz zobowiązanie pozostałych inwestorów (realizujących inne inwestycje np. drogi, koleje, lotniska), których działalność wpływa dezorganizująco na rolniczą przestrzeń produkcyjną, do pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem po scaleniowym, ma na celu minimalizację negatywnych skutków prowadzonych inwestycji dla obszarów wykorzystywanych rolniczo. Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego, a w szczególności ograniczy możliwość jego „blokowania” w początkowej fazie oraz kontroli sądowo-administracyjnej.
(Przypis red. komasowani.pl: Czy wy to widzicie !? Czyli te złodzieje ziemi chcą nam w ogóle odebrać możliwość zaskarżania takich decyzji wywłaszczeniowych i pozostawać poza kontrolą sądowo-administracyjną ! Czyli być całkowicie bezkarnymi !)
Możliwość zatwierdzania projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także w przypadkach, w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu scaleń we wstępnej fazie realizacji tego typu projektów.
(Przypis red. komasowani.pl: Czyli nawet bez akceptacji społecznej właścicieli ziemi chcą zrobić co chcą z "naszą" ziemią ! Te mendy chcące zawłaszczyć Naszą Ziemię zapominają, że są tylko wykonawcami woli narodu ! "My Naród", "zapłacimy im za to ! )
Doręczanie decyzji o odmowie wszczęcia postepowania scaleniowego zarówno przez starostę jak i przez wojewodę oraz decyzji wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w sposób analogiczny do doręczania decyzji starosty zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych przepisów ustawy. Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowy ...

Źródło: www.rcl.gov.pl

Artykuł z:
https://gsia.infor.pl/aktualnosci/360484,Beda-nowe-zasady-scalania-gruntow.html?pozycja=4&utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=20170926+Newsletter+GSiA

Przypis redakcyjny: BROŃCIE SIĘ MAŁOROLNI !
SCALANIE GRUNTÓW, KOMASACJA I INNE NAZWY TEGO SAMEGO PROCEDERU
TO WYWŁASZCZANIE NAS Z NASZEJ ZIEMI
W CELU WPROWADZENIA UPRAW WIELKOOBSZAROWYCH I GMO !

UWAGA !
Ponieważ ludzie już w wielu miejscach przekonali się osobiście czym jest:
KOMASACJA, SCALANIE I WYMIANA GRUNTÓW
to podobne działania ukrywa się teraz pod ładnie brzmiącymi określeniami:
REWITALIZACJA,
Program Rewitalizacji,
Lokalny Program Rewitalizacji,

i ładniej brzmiącymi:
ODNOWA WSI,
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH/WSI


Polacy bądźcie czujni !
Pilnujcie swojej Ziemi !Działamy min. na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności." Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."


STRONA DEDYKOWANA Ś.P. GRZEGORZOWI MARTYNIE, PATRIOCIE, ROLNIKOWI KTÓRY PO POZBAWIENIU GO W WYNIKU KOMASACJI OKOŁO TRZECH HEKTARÓW JEGO WŁASNEJ ZIEMI, POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO W ROKU 2015.
Ile jeszcze musi wydarzyć się tragedii ludzkich aby decydenci zainteresowali się nieprawidłowościami związanymi z komasacją (scaleniami i wymianą gruntów) w Polsce ?


SKUTKI KOMASACJI (SCALANIA) GRUNTÓW
WE WŁADANIU OLIGARCHÓW-LATYFUNDYSTÓW
NA UKRAINIE

Strona dostępna pod adresami:
KOMASOWANI.PL
STRZALKOW.PL

W WIELU MIEJSCACH W KRAJU, MIN. W STRZAŁKOWIE (pow. kaliski, woj. wielkopolskie) PRZEPROWADZANA JEST KOMASACJA GRUNTÓW.
W wyniku takich komasacji często właścicielom ubywa po kilka arów ziemi a zdarza się, że kilka hektarów.
NALEŻY USTALIĆ SPRAWCÓW ORAZ CZY JEST TO DZIAŁANIE O NISKIEJ CZY WYSOKIEJ SZKODLIWOŚCI SPOŁECZNEJ CZYNU SKORO MA NEGATYWNY I DŁUGOTERMINOWY WPŁYW NA CAŁE SPOŁECZNOŚCI !

PROSIMY O KONTAKT - rota@strzalkow.pl OSÓB DLA KTÓRYCH TEMAT KOMASACJI (SCALENIA I WYMIANY GRUNTÓW) JEST WAŻNY, OSÓB KTÓRE W WYNIKU KOMASACJI PONIOSŁY STRATY LUB DOSTRZEGAJĄ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE.


Maria Konopnicka:
„Chodziły tu Niemce, chodziły odmieńce:
Sprzedaj chłopie, rolę, będziesz miał czerwieńce!”

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
Władysław Bełza (1847-1913)

Zapadło MILCZENIE w sprawie wyprzedaży polskiej ziemi !!!
Obecnie, gdy mamy nowego prezydenta, rząd, sejm i senat zapadło MILCZENIE w sprawie obrony wyprzedaży polskiej ziemi ...

czytaj więcej - cały tekst


Wieczorem 23.10.2015 r. na spotkaniu przedwyborczym dotychczasowego starosty kaliskiego, nieskutecznie aplikującego do ochrony immunitetowej i jego mentora, zorganizowanym w Liskowie w częściowo nowatorski sposób, w formie wewnętrznego panelu partii chłopskiej, którą obaj panowie reprezentują, na temat Ziemi i rolnictwa nie padło ani jedno słowo. Dowiedzieliśmy się natomiast min., że partia chłopska przy wtórze władzy lokalnej najlepiej zna się na edukacji wyrażając pragnienie podniesienia ilości godzin pracy nauczycieli tzw. pensum oraz zmiany karty nauczyciela jako antidotum na ratowanie budżetów samorządowych. Na konsekwencje takiego stanowiska partii chłopskiej oraz lokalnej władzy robotniczej w stosunku do oświaty nie czekano długo. Takie stanowisko miało swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów już za dwa dni. Od pana posła-mistrza wtajemniczającego epigona i odrobinę słuchaczy w kazamaty prac sejmowych w jednej ze spraw własnościowych usłyszeliśmy ważną z naszego punktu widzenia informację, przekazaną w formie jego osobistej opinii: „Zapis w Księdze Wieczystej jest rzeczą świętą !”. Sprzeczne jest to wprawdzie z wypowiedzią sejmową w której komasacje inwestorską identyfikuje się z instytucją wywłaszczeniową. Niechaj nas jednak ta sprzeczność nie dziwi, szczególnie z ust polityków, przecież jak pamiętamy z literatury politycy pokroju Bogusława Radziwiła słów które dają prywatnie nie łamią nigdy, ... co innego publicznie.


WYNIKI ANONIMOWEJ ANKIETY
NA TEMAT KOMASACJI

DEFINICJA: Komasacja w Polsce (łac.commasso = scalam) Postępowanie scaleniowe jest przymusowe. W postępowaniu oprócz uregulowania wzajemnych stosunków prawnych właścicieli gruntów przeprowadza się też wytyczenie nowych dróg, zniesienie służebności oraz likwidację wspólnot. ...
W okresie Polski Ludowej postępowanie scaleniowe przeprowadzano w trzech etapach:
  • etap pierwszy - to wydanie przez prezydium właściwej rady narodowej decyzji o komasacji na wniosek co najmniej połowy posiadaczy gruntów.
  • etap drugi - to dokonanie klasyfikacji i pomiaru gruntów.
  • trzeci etap - to opracowanie projektu i warunków wymiany oraz zatwierdzenie go przez prezydium powiatowej rady narodowej.
koniec definicji wg. wikipedia.org

KOMENTARZ REDAKCJI strzalkow.pl w formie pytania retorycznego:

Czy ktoś z osób znających temat w związku z powyższą definicją zauważa różnicę w działaniu w tym procesie pomiędzy prezydium powiatowym rady narodowej w Polsce Ludowej a obecnie "demokratycznie" wybranym starostą w Rzeczypospolitej Polskiej z nową konstytucją?


Komasacja (dla zmylenia nazywana scalaniem gruntów) powinna się odbyć, tylko pomiędzy ludźmi, którzy tego chcą bez wciągania na siłę ludzi, którzy wyraźnie sobie tego nie życzą albo dostrzegają zagrożenia z tym związane. Decyzja w sprawie komasacji nie powinna być narzucana urzędowo według ustaw z lat 60-80 z innej epoki ustrojowej kiedy rolnik nie miał nic do powiedzenia nawet na swojej własności ale podjęta np. w wyniku imiennego-jawnego głosowania właścicieli gruntów tej. miejscowości. I taka decyzja również nie upoważniałaby do decydowania o indywidualnej własności prywatnej tych, którzy komasacji sobie nie życzą. Ponieważ własność prywatna jest rzeczą świętą. A obecna konstytucja podobno chroni prawo własności. W tej chwili kilkuset rolników, dla przykładu powiedzmy że trzystu, to jest realna siła, z którą trzeba się liczyć, która może np. wyjechać ciągnikami na drogi jeżeli nie będą mogli wyżyć z rolnictwa, bo okupacyjny rząd do tego doprowadza. Za jakiś czas, bliższy lub odleglejszy, w całym wielkim i chytrym planie, do którego komasacja również może się przyczynić, zostanie powiedzmy tylko trzech farmerów wielkoobszarowych takich po kilkaset hektarów, u których tych pozostałych 297 dawnych rolników będzie pracowało jako niewolnicy. Poza tym z trzema farmerami „łatwiej” się rozmawia tym bardziej, że mogą być uzależnieni od funduszy unijnych i kredytów na ciągniki i budynki. Będą wtedy robić to, co im unia każe robić. Na pierwszym spotkaniu poświęconym komasacji zorganizowanym w tym roku
(red. tekst z 2014 r.) przez starostwo usłyszeliśmy, że jest ona przeprowadzana po to, aby poprawić warunki gospodarowania w rolnictwie. Przecież już rolnicy tak dobrze gospodarują, że są nawet karani za to, że dostarczają za dużo mleka. Warunki gospodarowania w rolnictwie poprawią się nie wtedy kiedy w Strzałkowie zakończy się komasacja, ale wtedy kiedy polscy rolnicy otrzymywać będą odpowiednią cenę za swoje zdrowe! produkty rolne. Problem w tym, że do tego czasu może już nie być polskich rolników. Zostaną tylko polscy niewolnicy pracujący za granicą lub tutaj w guberni polskiej u farmerów-bauerów ... . Marzenie i testament Hitlera teraz się realizuje poprzez unię europejską za nasze własne pieniądze przeliczone w Brukseli, pomniejszone o wynagrodzenia dla... (red. w tym miejscu został usunięty wyraz który mógłby być traktowany jako obraźliwy) i przysłane z powrotem jako tzw. fundusze unijne. Jeżeli przepisy prawa się nie zmienią to ... w roku 2016 uwolniona zostanie możliwość zakupu polskiej ziemi przez cudzoziemców. Dlatego ta akcja komasacji jest prowadzona na wariackich papierach i w takim tempie. Po prostu cudzoziemcy tzw. inwestorzy już się nie mogą doczekać. A przecież udają, że płacą dużą kasę (4,5mln to nie mało) więc wymagają. Do tego czasu muszą już mieć błędy geodezyjne w starostwach usunięte i grunt przygotowany, dosłownie i w przenośni. I to wszystko naszym kosztem. Po co mają rozmawiać z setką rolników żeby kupić np. trzysta hektarów. Po komasacji będą rozmawiać z jednym farmerem, a jednego to wiadomo, łatwo zastraszyć lub „poprosić” o zwrot funduszy, dopłat lub kredytów gdyby wahał się przy sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom-nowym panom. Oczywiście tak nie stanie się od razu to długoterminowy plan. W tej chwili brzmi to niewiarygodnie ale popatrzcie co dzieje się już teraz w Liskowie na działkach i na Nadzieży. Jak zlicytowane gospodarstwo rolne z budynkami przerabiane jest na hotel robotniczy-czworaki dla słowiańskich niewolników. Nie wiem jak Wy ale ja nie wierzę w to, że Niemcy, którzy faktycznie rządzą unią europejską myślą tylko o tym jak by tu uszczęśliwić mieszkańców Strzałkowa dając na papierze bez pokrycia 4,5 mln i nic za to nie będą chcieli lub, że nie mają w tym ukrytego celu. Te pieniądze nie trafią do prostych ludzi, one rozpłyną się w projektach w inwestycjach i pomiędzy wykonawcami, ... CAŁY TEKST STENOGRAMU DOSTĘPNY TUTAJ


ALARM !!!
1 MAJA 2016 r.
SKOŃCZY SIĘ OKRES OCHRONNY NA WYKUP POLSKIEJ ZIEMI
WYSŁUCHAJ AUDYCJI NA TEN TEMAT
DOSTĘPNEJ TUTAJ


ROZLICZ SWOJEGO KANDYDATA
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2015
CO ZAMIERZA ZROBIĆ ABY OBRONIĆ POLSKĄ ZIEMIĘ

„Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią- Choćbyś na krańcu świata się znalazł. To tak jakbyś przeciął żyły żywota. Wiedz, że Ty wydźwigujesz piersią ziemie swoją, swój kąt ojczysty- albo go hańbisz, poniżasz. Pierś Twoja niech będzie przeto napięta na najwyższy ton! To winieneś Duchowi swojemu i Ojcom swoim”
Władysław Orkan
Poręba Wielka 1922 r.


Wszystko wskazuje na to, że KOMASACJA CAŁEGO KRAJU jest dużą zaplanowaną akcją:RELACJA FILMOWA (PONIDZIE.TV)
PROTEST MIESZKAŃCÓW PIESTRZCA PRZECIWKO SCALENIU GRUNTÓW
CZĘŚĆ 1


RELACJA FILMOWA (PONIDZIE.TV)
PROTEST MIESZKAŃCÓW PIESTRZCA PRZECIWKO SCALENIU GRUNTÓW
CZĘŚĆ 2


RELACJA FILMOWA (PONIDZIE.TV)
PROTEST MIESZKAŃCÓW PIESTRZCA PRZECIWKO SCALENIU GRUNTÓW
CZĘŚĆ 3


Pliki z relacji filmowej (ponidzie.tv) do pobrania: SKRÓT, CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3


Bądź buntownikiem, buntuj się przeciw złu,
Ale przede wszystkim miej charakter.
W nieszczęściu nie upadaj, nie cofaj się przed obcym -
Tylko wolę w sobie hartuj i bądź mocny.

Władysław Orkan

Jeżeli boisz się głosić prawdę-już jesteś NIEWOLNIKIEM

Henryk Pająk

Non abiate paura !
JP II

Wskazanie dla was moi drodzy „NIE DAĆ SOBIE WYDRZEĆ ZIEMI”
Kardynał Stefan Wyszyński
ANKIETA
Z jakiego powodu Twoim zdaniem przeprowadzana jest komasacja ? Wybierz jeden z dziesięciu najbardziej prawdopodobnych wg. Ciebie powodów. (jeden IP = jeden głos)

Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
0% [0 Głosów]

Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
35% [6 Głosów]

Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
24% [4 Głosów]

Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
29% [5 Głosów]

Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
0% [0 Głosów]

Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
12% [2 Głosów]

Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
0% [0 Głosów]

Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
0% [0 Głosów]

Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
0% [0 Głosów]

Nie wiadomo o co chodzi.
Nie wiadomo o co chodzi.
0% [0 Głosów]

Głosów: 17
Poczatek: 03/10/2015 00:11
Koniec: 27/10/2015 12:22
ANKIETA
Z jakiego powodu Twoim zdaniem przeprowadzana jest komasacja ? Wybierz jeden z dziesięciu najbardziej prawdopodobnych wg. Ciebie powodów. (jeden IP = jeden głos)

Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
0% [0 Głosów]

Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
35% [6 Głosów]

Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
24% [4 Głosów]

Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
29% [5 Głosów]

Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
0% [0 Głosów]

Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
12% [2 Głosów]

Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
0% [0 Głosów]

Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
0% [0 Głosów]

Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
0% [0 Głosów]

Nie wiadomo o co chodzi.
Nie wiadomo o co chodzi.
0% [0 Głosów]

Głosów: 17
Poczatek: 03/10/2015 00:11
Koniec: 27/10/2015 12:22